privacy policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου (και των επιμέρους ιστοσελίδων και υπηρεσιών αυτού) που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΝΑΜΑ» (εφεξής «θέατρο Επί Κολωνώ»), η οποία εδρεύει στην οδό Σωτήρος 19, ΤΚ 10558, Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 097690560 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-5138068) με υποκατάστημα στην Ναυπλίου 12. Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.epikolono.gr εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»).

Στην παρούσα πολιτική αναλύεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, η διαδικασία και ο σκοπός συλλογής τους, ο χρόνος τήρησής τους, καθώς και οι λόγοι κοινοποίησης τους σε τρίτα συνεργαζόμενα μέρη αν αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον γνωστοποιούνται και αναλύονται το σύνολο των δικαιωμάτων σας καθώς και οι ενέργειες που μπορείτε να προβείτε για την άσκησή τους.

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες του θεάτρου Επί Κολωνώ συνοπτική, ακριβή και διάφανη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το θέατρο Επί Κολωνώ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.epikolono.gr και στα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας.

Στο θέατρο Επί Κολωνώ έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ο Γιώργος Χατζηνικολάου και αναπληρώτρια η Μαρία Αναματερού, με τους οποίους μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο τηλέφωνο: 210 5138067 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση xkolono@otenet.gr.

Εισαγωγικά

 • Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κλπ.) («Υποκείμενο των Δεδομένων»). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) για τους σκοπούς του παρόντος συμπεριλαμβάνονται στην έννοια – γενικό όρο «προσωπικά δεδομένα», αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων, τα οποία εφεξής θα καλούνται είτε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», είτε «δεδομένα υγείας».

 • Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • ΚΑΪΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ – ΣΥΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 • Εκτελών την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) μεριμνά, με ανεξάρτητο τρόπο, για την επίβλεψη της στρατηγικής και της συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 Ε.Ε (GDPR) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στο θέατρο Επί Κολωνώ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και

 • σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679,
 • την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
 • το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου
 • καθώς και τις συγκαταθέσεις που λαμβάνουμε (σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται νόμιμη βάση για την επεξεργασία).

Η ενημέρωση αυτή σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και εξηγεί με ποιο τρόπο, γιατί και πότε συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης (αυτοπρόσωπα ή μέσω του διαδικτύου) και για την παροχή υπηρεσιών από το θέατρο Επί Κολωνώ συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, όπως ενδεικτικά: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας, Δημογραφικά δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται:

 • Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας
 • Σε έντυπη μορφή.
 • Σε μορφή video στους χώρους του θεάτρου Επί Κολωνώ, όπου υφίσταται κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.
 • Σε συνδυασμό των παραπάνω.
 • Μέσω τρίτων εκτελούντων ή/και υπευθύνων επεξεργασίας που λειτουργούν για λογαριασμό του θεάτρου Επί Κολωνώ

προκειμένου να σας παράσχουμε άρτια τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες αυτές θα προστίθενται στη βάση δεδομένων μας και θα τηρούνται εκεί για δύο (2) χρόνια ή και περισσότερα, εφόσον μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας.

Το προσωπικό του θεάτρου Επί Κολωνώ που ασκεί αρμοδιότητες Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και Πληροφορικής θα λάβει γνώση των προσωπικών σας δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης των διοικητικών-οικονομικών λειτουργιών μας, της τιμολόγησης και της εξυπηρέτησής σας. Όλο το προσωπικό του θεάτρου Επί Κολωνώ δεσμεύεται μέσω των συμβάσεων εργασίας του, από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αποβλέπει στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών. Λόγω της σημαντικότητας του απορρήτου και της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής πραγματοποιούμε αυστηρούς τακτικούς ελέγχους για την προστασία των δεδομένων σας, αλλά και περιοδικές τακτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας για την ορθή τήρηση των διαδικασιών όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το θέατρο Επί Κολωνώ επεξεργάζεται μόνο τις προσωπικές σας πληροφορίες που απαιτούνται για να πληροί τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις και να σας παράσχει άρτιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα συλλέξουμε ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα από εσάς και δεν θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με κανένα τρόπο πέραν αυτού που αναφέρεται στην παρούσα ενημέρωση. Λαμβάνουμε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο ώστε η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων να περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία. Αποκτούμε, διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς και την εκτέλεση των νομικών μας υποχρεώσεων και τα διατηρούμε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Τα συστήματα, οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητές μας έχουν ως στόχο να περιορίσουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι αναγκαία και για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να ελέγξουμε και να μειώσουμε τους κινδύνους και τις παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων  που συλλέγονται

 • Προσωπικά δεδομένα (ενήλικων και ανήλικων)
 • Προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα εργαζομένων
 • Προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα συνεργατών/προμηθευτών/εργολάβων

Ενδεικτικά:

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα/επώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό e-mail, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο τηλέφωνο εργασίας, όνομα/επώνυμο κλπ και στοιχεία επικοινωνίας των συνοδών ή/και των οικείων σας.
 • Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., κλπ.
 • Προσωπικά Δεδομένα ειδικής κατηγορίας: ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων, Ιατρικές Γνωματεύσεις που συνοδεύουν τις αναρρωτικές άδειες.
 • Στοιχεία αναφορικά με τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών όπως  αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
 • Υλικό Βιντεοεπιτήρησης για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Τρόπος λήψης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και αποθηκεύει το θέατρο Επί Κολωνώ< δύναται να λαμβάνονται:

 • Εντύπως, στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης του Επί Κολωνώ
 • Μέσω της ειδικής φόρμας που συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα www.viva.gr
 • Μέσω της ειδικής φόρμας που συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα του Επί Κολωνώ http://www.epikolono.gr
 • Από τα άτομα που σας συνοδεύουν ή έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους σας (τον προσωπικό σας αντιπρόσωπο) εάν είστε κάτω των 16 ετών ή δεν είστε σε θέση να παράσχετε οι ίδιοι αυτά τα στοιχεία.
 • Μέσω του κλειστού κυκλώματος Βιντεοεπιτήρησης.

Νομική βάση Επεξεργασίας

Το Επί Κολωνώ στα πλαίσια της λειτουργίας του και για την εκπλήρωση του αντικειμενικού του σκοπού (παροχή υπηρεσιών) λαμβάνει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα βασιζόμενο στις ακόλουθες νομικές βάσεις.

 • Άρθρο 6 / παράγραφος 1 / στοιχείο (β’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Η ανάγκη εκτέλεσης των υποχρεώσεων και άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
 • Άρθρο 9 / παράγραφος 2 / στοιχείο (στ’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
 • η ανάγκη εκπλήρωσης σκοπών αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπών επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.1 του ΓΚΠΔ βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Συγκατάθεση, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ρητά για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις. Τονίζεται ότι αυτή λαμβάνεται μέσω έγγραφης συναίνεσης. Να σημειωθεί ότι μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας με την κατάθεση σχετικού αιτήματος σας είτε στην γραμματεία του θεάτρου είτε στο xkolono@otenet.gr=

Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω:

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς με βάση τις νομικές βάσεις που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και συγκεκριμένα για:

 • τη συμβατική συμφωνία με εσάς
 • την τήρηση των δεδομένων για ιστορικούς λόγους και για λόγους μελλοντικής ανάγκης για τεκμηρίωση της συνεργασίας
 • το έννομο συμφέρον μας
 • Τη διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ανταπόκριση του Εθνικού Θεάτρου σε ελέγχους από ελεγκτικές αρχές της νομιμότητας των διαδικασιών και των πληρωμών
 • την τήρηση του αρχείου των εργαζομένων και η επεξεργασία του σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα
 • τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση
 • την εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης
 • το έννοµο συµφέρον μας ή/και την νοµική μας υποχρέωση να προστατεύσουμε τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον
  χώρο από παράνοµες πράξεις.

Επιπλέον:

 • συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 • Διατηρούμε τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους (εκτός Εθνικού Θεάτρου) φορείς μόνο εφόσον απαιτείται δια νόμου:

 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική απόφαση.
 • Όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει ένα σοβαρό έγκλημα.
 • Όταν μας δώσετε ρητή εντολή και εξουσιοδότηση να το πράξουμε
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα του Επί Κολωνώ ή τρίτων, όπως η είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων εντολοδόχων (π.χ. ΔΟΥ) κλπ.
 • Όταν αποτελεί έννομη υποχρέωσή μας (πχ. Φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία) αφού πρώτα έχετε λάβει γνώση.
 • Όταν υφίσταται και τεκμηριώνεται ειδικό έννομο συμφέρον κατόπιν σχετικής προηγούμενης ενημέρωσής σας αφού λάβετε εύλογη προθεσμία για ενδεχόμενη υποβολή αντιρρήσεών σας για τη διαβίβαση.

Κοινή Χρήση και Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεν κάνουμε κοινή χρήση ούτε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, για οποιονδήποτε άλλο πέραν από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ενημέρωση ή όπου απαιτείται δια νόμου. Το Επί Κολωνώ χρησιμοποιεί επιλεγμένους συνεργάτες (που ενεργούν είτε ως «εκτελούντες την επεξεργασία», είτε ως «από κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας» κατά τον ΓΚΠΔ) για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών και επιχειρηματικών λειτουργιών, ωστόσο όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό μας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα το σύνολο των επιλεγμένων συνεργατών έχουν αποδεχθεί πλήρως, τις ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που έχει θέσει το Εθνικό Θέατρο, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Οι κύριες κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία με τους οποίους δύναται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας (αναφέρεται στο σύνολο των υποκειμένων) περιλαμβάνουν:

 • Πλατφόρμες Δημοσίου Συμφέροντος (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, Πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κλπ)
 • Δημόσιοι Κοινωνικοασφαλιστικοί Οργανισμοί/Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης/Υγείας, Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι συνεργαζόμενες με αυτές Ελεγκτικές Εταιρίες.
 • Οργανισμοί και εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και λογιστικής υποστήριξης.
 • Εποπτικές Αρχές και Οργανισμούς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Φορείς Δημόσιων Συμφερόντων (πχ Ελληνική Στατιστική Αρχή).
 • Εξωτερικοί συνεργάτες Ελεγκτές (Εσωτερικοί Ελεγκτές, Ορκωτοί Ελεγκτές κλπ.).
 • Εξωτερικοί Νομικοί Σύμβουλοι.
 • Ιατρός Εργασίας
 • Τεχνικός Ασφαλείας
 • Ιστοσελίδα διαχείρισης εισιτηρίων

Κάμερες Ασφαλείας και Καταγραφικά Εικόνας

Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, το Επί Κολωνώ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα ασφαλείας, με χρήση καμερών παρακολούθησης και καταγραφής χώρων και εξοπλισμού Καταγραφικών Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (Closed Circuit Television – CCTV).

Θέσεις Καμερών

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος ή δολιοφθοράς όπως οι είσοδοι και οι διάδρομοι του Επί Κολωνώ.

Οι θέσεις των Καταγραφικών Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), στο οποίο αποθηκεύονται οι καταγραφές των καμερών βρίσκονται στην γραμματεία του θεάτρου.

Χρήση – Τρόπος Λειτουργίας – Πρόσβαση στις καταγραφές

Η χρήση του κλειστού κυκλώματος καταγραφών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφάλειας προκειμένου να αποφεύγονται έγκαιρα ατυχήματα και τυχόν δολιοφθορές σε περιουσιακά αγαθά και υπαλλήλους – επισκέπτες του Επί Κολωνώ.

Οι κάμερες καταγράφουν σε συνεχή βάση και τηρούν τα δεδομένα για καθορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο έχει ορισθεί στις δεκατέσσερις (14) ημέρες, πέραν του οποίου τα δεδομένα σβήνονται αυτόματα και μόνιμα χωρίς δυνατότητα ανάκτησης και το μαγνητικό μέσον καταγραφής ανακυκλώνεται και καταγράφονται επ’ αυτού νεότερα δεδομένα. Στις κάμερες και τις καταγραφές έχουν ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση μέσω κωδικού μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Επί Κολωνώ καθώς και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της εταιρείας security. Οι καταγραφές χρησιμοποιούνται εφόσον συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική οδηγία της ΑΠΔΠΧ (1/2011), οι κάμερες στοχεύουν γενικά τους χώρους και δεν καταγράφουν χαρακτηριστικά και κινήσεις συγκεκριμένων επισκεπτών ή εργαζομένων.

Τα καταγραφικά συστήματα όπου αποθηκεύονται οι καταγραφές των καμερών, βρίσκεται σε συνεχώς ελεγχόμενους και εποπτευόμενους χώρους (γραμματεία θεάτρου) με διαβαθμισμένη πρόσβαση, μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

Καταγεγραμμένα δεδομένα δεν εξέρχονται εκτός των χώρων του Εθνικού Θεάτρου με κανένα μέσο και για κανένα λόγο, παρά μόνο με έγγραφη εντολή της αστυνομίας, προς διερεύνηση παρανόμων πράξεων ή σοβαρών περιστατικών ασφαλείας, για συγκεκριμένη καταγραφή συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και πάντα κατόπιν έγγραφης άδειας από τη Διοίκηση του Επί Κολωνώ.

Ενημέρωση

Ενημερωτικές Πινακίδες για ενημέρωση του κοινού

Σε συμφωνία με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ για τη χρήση καμερών σε δημόσιους χώρους, έχουν αναρτηθεί ενημερωτικές πινακίδες σε κάθε χώρο ο οποίος επιτηρείται. Με μεγάλα γράμματα αναφέρεται ότι ο χώρος επιτηρείται με κλειστό κύκλωμα καμερών και καταγραφικών και με μικρότερα επεξηγείται ο λόγος και η δεδομένη ενημέρωση των επισκεπτών και του προσωπικού.

Μέτρα προστασίας

Στο Επί Κολωνώ λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Εργαζόμαστε προκειμένου να προστατεύσουμε εσάς και τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση καταστροφή η οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και έχουμε δημιουργήσει τα απαραίτητα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, εξοπλισμό και λογισμικό περιμετρικής ασφάλειας λογικής πρόσβασης (firewall), μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση αντιμετώπισης συμβάντων/περιστατικών κλπ., κρυπτογράφηση, συνεχή εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Συνέπειες άρνησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων

Η συγκατάθεση του υποκειμένου λαμβάνεται με σκοπό την τήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέραν αυτού που εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου ζητείται προκειμένου να

 • Τηρείται από το Επί Κολωνώ ιστορικό αρχείο.
 • Προσφέρουμε στους πελάτες τη βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών (ανάκτηση στοιχείων σε επόμενη αγορά εισιτηρίων).

Με βάση τα προαναφερόμενα, η παροχή υπηρεσιών από το Επί Κολωνώ δεν επηρεάζεται από τη συγκατάθεσή σας, η οποία ωστόσο κρίνεται εύλογη για την λειτουργεία του θεάτρου Επί Κολωνώ και την άμεση εξυπηρέτησή σας.

Αντίστοιχα, η άρνηση συγκατάθεσης σας στη λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter), δεν επηρεάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών από το Επί Κολωνώ, αφού είναι προαιρετική.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Στο Επί Κολωνώ διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες επανεξέτασης και διατήρησης των δεδομένων σας προκειμένου να πληρούμε τις δεσμεύσεις μας. Πιο συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για δύο (2) έτη. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να επεκταθεί εφόσον μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας, η οποία δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μέσω αιτήματος σας, στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση xkolono@otenet.gr. Όταν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται με εγκεκριμένες διαδικασίες καταστροφής.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας στο Επί Κολωνώ, ή μέσω αποστολής του αιτήματος ταχυδρομικώς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

α) Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται το Επί Κολωνώ σχετικά με εσάς, το είδος της επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε  τις πληροφορίες αυτές.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης.

δ) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει το Επί Κολωνώ την ακρίβεια τους
 • όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
 • όταν το Επί Κολωνώ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή έχετε δικαίωμα αίτησης μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Οργανισμό είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, ή παράδοσή τους σε εσάς σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή (format) σε φορητό αποθηκευτικό μέσον (π.χ. CD, DVD).

στ) Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Επί Κολωνώ.

Για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, απαιτείται η ταυτοποίηση (μέσω επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου ή νομίμως υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης), προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα  προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή.

Το Επί Κολωνώ θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος, του όγκου του προς διεκπεραίωση υλικού ή/και του αριθμού των αιτημάτων. Το Επί Κολωνώ θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, το Επί Κολωνώ θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίας

Το Επί Κολωνώ επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα  δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Επί Κολωνώ xkolono@otenet.gr είτε εγγράφως μέσω της γραμματείας του Επί Κολωνώ. Έχετε τέλος δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.